Categorieën

  • vers vlees
  • Bewaarbox

Download algemene voorwaarden

 Contact gegevens:
 
Handelsonderneming MKK h.o.d.n. Honden eten gezond
Oud Cromstrijensedijk oz 44a
3286BP
Klaaswaal

Tel. 0186579197 Mobiel 06-11717209 
E-mail: info@hondenetengezond.nl
 
 
 

Algemene voorwaarden Honden eten gezond Webshop

 

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten  met beperkte aansprakelijkheid handelsonderneming MKK h.o.d.n. Honden eten gezond.

2. Door met Honden eten gezond een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Honden eten gezond gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Alle door honden eten gezond gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van honden eten gezond of door feitelijke uitvoering door honden eten gezond komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden honden eten gezond slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door honden eten gezond zijn bevestigd c.q. feitelijk door honden eten gezond zijn uitgevoerd.

LEVERTIJDEN

4. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is  overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient honden eten gezond derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens honden eten gezond in verzuim raakt.

PRODUCTEN

5. Alle opgaven en/of vermeldingen door honden eten gezond met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door honden eten gezond uitdrukkelijk voorbehouden.

PRIJSWIJZIGINGEN

6. honden eten gezond is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van honden eten gezond een particulier is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die particulier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 PRIJZEN

7. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Honden eten gezond is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

8. Een aantal prijzen kunnen fluctueren, hierbij gaat het om producten die per doos of per stuk worden verkocht en de prijs per kg wordt berekend.

9. Voor levering van bestellingen onder € 40,- (incl. BTW) wordt €8,95 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.

LEVERING, BETALING EN UITVOERING

10.   a) Het minimale bedrag per bestelling is € 0,- (incl. BTW).
b) Voordat de bestelling werkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
c) Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail dat uw bestelling is geplaatst. Kort daarna zult u een e-mail ontvangen met de definitieve factuur. Hierin is uw keuze voor ophalen of bezorgen, evenals de BTW verwerkt. 
d) Particuliere klanten dienen via de webshop online te betalen middels Ideal. Mocht u de bestelling komen afhalen, dan kunt u uw bestelling ook per pin betalen bij verkooppunt. Het is voor particulieren niet mogelijk om achteraf te betalen. 
e) Omdat de producten van Honden eten gezond bederfelijk zijn en in bevroren toestand dienen te worden vervoerd is het niet mogelijk om producten te retourneren. Op de bestellingen van Honden eten gezond is geen bedenktijd van kracht.
f) Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (info@hondenetengezond.nl).

BETALINGSTERMIJN

11. Particulier: Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. Particulieren dienen vooraf of bij afhalen te betalen.

 VERZUIM

12. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

INCASSOKOSTEN

13. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

ZEKERHEID

14. Honden eten gezond heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door honden eten gezond, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door honden eten gezond is ontvangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

15. Alle geleverde producten blijven het eigendom van honden eten gezond tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij honden eten gezond ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

ONTBINDING

16. honden eten gezond kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door honden eten gezond hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) honden eten gezond de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan honden eten gezond bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

OVERMACHT

17. Indien naar het redelijk oordeel van honden eten gezond als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door honden eten gezond zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar,oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door honden eten gezond naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

18. Indien honden eten gezond bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID

19. De aansprakelijkheid van honden eten gezond, van de personeelsleden van honden eten gezond en van de personen voor wie honden eten gezond verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

20. honden eten gezond en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is honden eten gezond op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van honden eten gezond.

21. De wederpartij vrijwaart honden eten gezond voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door honden eten gezond verkochte producten.

RECLAMES

22. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door honden eten gezond dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door honden eten gezond, ter kennis van honden eten gezond te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens honden eten gezond vervallen.

TOEPASSELIJK RECHT EN WEBSHOPVOORWAARDEN

23. Alle geschillen met betrekking tot de door honden eten gezond gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Op alle met Honden eten gezond gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 


 

Meld u aan voor de nieuwsbrief.